Privatumo politika

Advokatų kontora „LEXGATE“ Tamošaitis ir partneriai (toliau – Advokatų kontora), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, laikosi šios asmens duomenų apsaugos Advokatų kontoroje privatumo politikos (toliau – Privatumo politika). Šioje Privatumo politikoje interneto svetainės www.lexgate.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojams aiškiai ir išsamiai pateikiama informacija apie tai, kaip Advokatų kontora ir konkretų pavedimą vykdantis advokatas / advokato padėjėjas (toliau kartu – Duomenų valdytojas) tvarko Jūsų asmens duomenis, būtent: kokie asmens duomenys yra tvarkomi, kokie šių duomenų tvarkymo tikslai, teisinis duomenų tvarkymo pagrindas ir kita pagal galiojančius teisės aktus būtina informacija, kurią Advokatų kontora gauna Jums apsilankius mūsų Advokatų kontoroje, Interneto svetainėje, susisiekus su mumis elektroniniu paštu ar telefonu, taip pat kurią Advokatų kontora gauna vykdant Teisinių paslaugų / Atstovavimo sutartis.

I. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS, TVARKYMO TIKSLAS IR PAGRINDAS

1. Advokatų kontora tvarko Jūsų asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus, siekdama tinkamai vykdyti su Jumis sudarytą Teisinių paslaugų / Atstovavimo sutartį, Advokatų kontoros bei Klientų teisių ir teisėtų interesų užtikrinimui.

2. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra:

 • Jūsų sutikimas;
 • tarpusavio teisinių paslaugų sutartis, kuri numato pagrindą asmens duomenims tvarkyti;
 • mūsų prisiimti teisiniai įsipareigojimai ir (arba)
 • mūsų teisėtas interesas užtikrinti savo teisinių paslaugų kokybę.

3. Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų funkcijų vykdymui Advokatų kontoroje gali būti tvarkomi šie Advokatų kontoros klientų ir kitų su kliento reikalais susijusių asmenų asmens duomenys:

 • asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, pilietybė, paso ir (ar) asmens tapatybės kortelės duomenys, asmens ir kt. su asmeniu ar jo nurodytomis aplinkybėmis susijusios nuotraukos bei kita vaizdo, garso, elektroninio pobūdžio medžiaga;
 • kontaktiniai duomenys: (deklaruotos) gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kiti kontaktiniai duomenys;
 • duomenys, susiję su paslaugų teikimu: tarp advokato ir kliento sudarytos sutartys, tarp kliento ir trečiųjų asmenų sudarytos sutartys, su klientu susiję teismo ir kitų valstybės institucijų sprendimai, teismo nutartys ir kiti dokumentai, duomenys apie teistumą, advokato ir kliento paslaptis, kiti Advokatų kontoros kliento ar trečiųjų šalių pateikti duomenys ir informacija.

4. Duomenų, nurodytų 3 punkte, tvarkymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas ir kiti Lietuvos advokatūros, advokatų, advokatų padėjėjų bei Europos Sąjungos valstybių narių teisininkų, pageidaujančių verstis advokato veikla Lietuvos Respublikoje, veiklą reglamentuojantys teisės aktai bei tarp klientų ir Advokatų kontoros advokatų / advokatų padėjėjų sudarytų teisinių paslaugų ir atstovavimo sutarčių vykdymas.

5. Individualios veiklos paslaugų sutarčių, darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, apskaitos bei Advokatų kontoros, kaip darbdavio, pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamo vykdymo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys:

 • vardas (ai), pavardė (ės), asmens kodas, (deklaruotos) gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, atsiskaitomoji sąskaita, informacija apie šeiminę padėtį (santuokos / ištuokos liudijimas, informacija apie auginamus vaikus iki 14 metų, visa kita informacija, kuri gali daryti įtakos asmens, kaip darbuotojo, teisėms ir pareigoms), informacija apie sveikatos būklę (neįgalumo pažymėjimo kopija, medicininė pažyma apie galimybę dirbti atitinkamą darbą), informacija apie darbo užmokestį, atostogas ir komandiruotes, valstybinio socialinio draudimo numeris, gyvenimo aprašymas, informacija dėl lengvatinių atostogų bei kita informacija, kuri reikalinga Advokatų kontorai, kaip darbdaviui, pareigų vykdymui ir teisių įgyvendinimui pagal galiojančius teisės aktus.

6. Duomenų, nurodytų 5 punkte, tvarkymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti darbo teisinius santykius reglamentuojantys teisės aktai.

7. Paslaugų sutarčių sudarymo ir šių sutarčių vykdymo tikslu gali būti tvarkomi tokie sutartį sudariusio paslaugų teikėjo atstovo asmens duomenys:

 • sutarties šalies arba jos atstovo vardas, pavardė, sutarties šalies atstovo pareigos, sutarties šalies atstovo elektroninio pašto adresas, telefono numeris bei kita informacija, kuri yra reikalinga Advokatų kontoros, kaip sutarties šalies, pareigų vykdymui ir teisių įgyvendinimui pagal galiojančius teisės aktus.

8. Duomenų, nurodytų 7 punkte, tvarkymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir sudarytos sutarties vykdymas.

9. Informacijos interesantams pagal jų paklausimus teikimo tikslu tvarkomi duomenys, kuriuos pateikia interesantai. Šiame punkte nurodyti asmens duomenys tvarkomi interesanto sutikimu, nes interesantas, kuris prašo suteikti informaciją, pats savo noru pateikia savo asmens duomenis.

II. ASMENS DUOMENŲ GAVIMO BŪDAI

10. Asmens duomenys gaunami:

 • iš pačių duomenų subjektų (Klientų), kai tokius duomenis reikalauja pateikti teisės aktai arba kai tokius duomenis duomenų subjektai pateikia savo noru;
 • iš trečiųjų asmenų jų iniciatyva arba pagal Advokatų kontoros paklausimą dėl duomenų, kurie yra būtini Advokatų kontoros advokato funkcijoms, nustatytoms teisės aktuose, įvykdyti.

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

11. Advokatų kontoroje tvarkomų dokumentų bei kitos informacijos apie asmens duomenis saugojimo laikotarpį nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

12. Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato kokių nors Advokatų kontoroje tvarkomų dokumentų ar kitos informacijos saugojimo laikotarpio, šis laikotarpis nustatomas Advokatų kontoros vidaus tvarkos taisyklėse, atsižvelgiant į duomenų saugojimo teisėtą tikslą, teisinį pagrindą bei teisėto asmens duomenų tvarkymo principus.

IV. ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

13. Duomenų subjektų asmens duomenis Advokatų kontora gali atskleisti:

 • duomenų tvarkytojams, kurie Advokatų kontorai teikia pagalbines paslaugas (IT, buhalterijos, vertimo, skolų išieškojimo, sprendimų vykdymo) ir kurių metu gali vykti labai ribotas duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymas. Visi Advokatų kontoros duomenų tvarkytojai privalo užtikrinti tokią duomenų subjektų asmens duomenų apsaugą, negali naudoti jų neleistinais tikslais ir turi užtikrinti, kad jų partneriai elgsis taip pat.

14. Kiti asmens duomenų perdavimo atvejai:

 • Advokatų kontora gali perduoti duomenų subjekto asmens duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms, teismams, antstoliams, notarams, skolų išieškojimo įmonėms, perįgaliotiems asmenims bei kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymą jiems pavestas funkcijas, gavę jų prašymą arba siekdami Advokatų kontoros ar kliento teisėto intereso įgyvendinimo, vykdant arba ginant teisėtus reikalavimus;
 • kitais atvejais asmens duomenys taip pat gali būti perduoti arba atskleisti tik teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka.

V. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS IR APSAUGA ADVOKATŲ KONTOROJE

15. Asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, teikiami tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, įskaitant elektroninį paštą ir interneto ryšį, kurios, atsižvelgiant į tvarkomų duomenų pobūdį, užtikrintų saugų tvarkymą ir užkirstų kelią neleistinai prieigai prie asmens duomenų tretiesiems asmenims.

16. Advokatų kontora įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui.

17. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikinti taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.

18. Asmens duomenys yra tvarkomi neperžengiant Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės ribų, tačiau kai kuriais atvejais gali prireikti persiųsti asmens duomenis duomenų gavėjams, kurie yra už Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės ribų. Atsižvelgdama į tai, Advokatų kontora imasi priemonių apsaugoti asmens duomenis šiais atvejais, todėl gali remtis Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, kuris reiškia, kad, Europos Sąjungos nuomone, šalies įstatymai ar susitarimai užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą. Jeigu nėra priimtas Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo, duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas gali perduoti asmens duomenis į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai už Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės ribų tik tuo atveju, jeigu duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas yra nustatęs tinkamas apsaugos priemones su sąlyga, kad suteikiama galimybė naudotis vykdytinomis duomenų subjektų teisėmis ir veiksmingomis duomenų subjektų teisių gynimo priemonėmis.

VI. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

19. Duomenų subjektas turi šias teises:

 • teisę gauti informaciją apie tai, ar Advokatų kontora tvarko duomenų subjekto asmens duomenis, ir jeigu tokie asmens duomenys tvarkomi, jis turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Todėl iš anksto apie tai informuojame šioje Privatumo politikoje;
 • teisę kreiptis į Advokatų kontorą su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;
 • teisę prašyti ištrinti savo asmens duomenis, jei duomenų subjektas mano, kad nėra reikalo Advokatų kontorai juos toliau turėti, arba duomenų subjektas buvo davęs sutikimą ir nusprendė jį atšaukti. Prašymas gali būti tenkinamas tik tuo atveju, jei jis yra pagrįstas. Taip pat ši teisė netaikoma, jei duomenų tvarkymas susijęs su saviraiškos ir informacijos laisve, teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu, vykdymu bei gynimu;
 • teisę gauti ar perduoti kitam duomenų valdytojui savo asmens duomenis (vadinamoji teisė į duomenų perkėlimą). Ši teisė taikoma, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis duomenų subjekto prašymu;
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis. Tai reiškia, kad ir toliau Advokatų kontora saugos asmens duomenų subjekto duomenis, tačiau laikinai negalės jų tvarkyti;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Advokatų kontoros ar trečiųjų šalių teisėtais interesais. Duomenų subjektas gali ja pasinaudoti, jei mano, kad jo asmeniniai interesai svarbesni už Advokatų kontoros teisėtus interesus tvarkyti duomenų subjekto duomenis;
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

20. Norėdamas pasinaudoti šiomis teisėmis, duomenų subjektas gali kreiptis į Advokatų kontorą raštu, įskaitant ir elektroninę kreipimosi formą.

VII. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS TINKLALAPYJE WWW.LEXGATE.LT

Siekdama pagerinti lankymąsi Advokatų kontoros tinklalapyje, kontora gali joje naudoti slapukus (angl. cookies). Tai duomenų rinkinys, kurį sukuria svetainė ir įrašo į lankytojo kompiuterį ar kitą galinį įrenginį. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą kontoros tinklalapyje bei daugiau sužinoti apie tinklalapio lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek tinklalapį, tiek ir kontoros teikiamas paslaugas ar tinklalapyje pateikiamą informaciją. Slapukai padeda tvarkyti nuasmenintus asmens duomenis. Jeigu tinklalapio lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi Google slapukai, jis gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus, juos visus ištrinti arba įjungti / išjungti juos po vieną.

VIII. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Advokatų kontora reguliariai peržiūri šią Privatumo politiką, kurios atnaujinimai ar pakeitimai skelbiami Advokatų kontoros tinklalapyje www.lexgate.lt. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

IX. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Kilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo, galite susisiekti su Advokatų kontora „LEXGATE“ Tamošaitis ir partneriai skambindami bendruoju telefonu +370 46 212212, siųsdami laišką paštu Advokatų kontoros adresu: I. Kanto g. 6, LT-92235 Klaipėda, Lietuvos Respublika, siųsdami laišką elektroniniu paštu info@lexgate.lt arba atvykę į Advokatų kontorą, adresu: I. Kanto g. 6, LT-92235 Klaipėda, Lietuvos Respublika.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Šis terminas tam pačiam terminui gali būti pratęstas atsižvelgiant į klausimo apimtį ir sudėtingumą. Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų/ abejonių dėl besikreipiančio asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti pateikti besikreipiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.