Išspręstas ginčas dėl fizinio asmens vardo ir pavardės rašymo naudojant raides: „Q“, „W“, „X“ .

21-11
2019

 

2019 m. spalio 9 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose priimtas sprendimas (civilinė byla Nr. e2YT-8427-911/2019), kuriuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius įpareigotas pakeisti pareiškėjos dukters gimimo akto įraše pavardę, joje panaudojant raidę „q“, ir išduoti naują gimimo liudijimą. Pareiškėja buvo priversta kreiptis į teismą, nes Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius atsisakė pakeisti dukters pavardę, įrašant raidę „q“, motyvuojant tuo, jog Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai numato, kad vardas ir pavardė Lietuvos piliečio civilinės būklės aktų įrašuose ir kituose dokumentuose turi būti rašomi tik lietuviškais rašmenimis.

Šiuo atveju teismas nustatė, kad „Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriaus atsisakymas pakeisti pareiškėjos dukros pavardę „V. C.“ į „V. C.“ tiesiogiai pažeidžia pareiškėjos bei jos dukros privatų gyvenimą, o teisės aktų nustatyti apribojimai nėra proporcingi valstybės siekiamiems tikslams. Pažymėtina, kad įstatymas turi drausti bet kokią diskriminaciją ir užtikrinti visiems vienodą ir veiksmingą apsaugą nuo diskriminacijos rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių arba kokių nors kitokių pažiūrų, tautinės ar socialinės kilmės, turtinės padėties, gimimo ar kokio nors kito požymio pagrindu. Teismas mano, kad skundžiamame sprendime atsisakymo tenkinti prašymą išduoti pasą pagrindu pavardėje nurodyta nelietuviška raidė „q“ nėra itin išskirtinė ar neįprasta Lietuvoje šiuolaikiniame socialiniame kontekste.“ Atsižvelgdamas į formuojamą teismų praktiką, teismas konstatavo, kad „nesudarius pareiškėjai sąlygų pareiškėjos dukros pavardėje įrašyti „q“ raidės, ji būtų nepagrįstai diskriminuojama, nesant tam neabejotinai pagrįsto pagrindo, nes tai laikytina originalia jos pavardės rašyba, sutampančia su jos tėvo pavardės rašyba.“ Teismo vertinimu, „<….> asmens privataus gyvenimo neliečiamumas ir asmens diskriminacijos draudimas turi būti prioritetas prieš valstybės pageidavimą saugoti kultūrinį identitetą, <….>, pavardės „V. C.“ gramatinė struktūra nedaro neigiamo poveikio kultūrinio ir kalbinio tapatumo išsaugojimui Lietuvoje, <….> pareiškėjai yra sukeliami dideli nepatogumai jos dukrai turint skirtingus dokumentus su „V. C.“ ir „V. C.“ pavardėmis, be to, I. K. gimimo akto įraše nurodyta pavardė nesutampa su jos tėvo pavarde, taip suvaržant ir apribojant jos teises bei teisėtus interesus, <…>.“

Lietuvos Respublikoje yra nemažai asmenų, kurių varduose ir pavardėse naudojami lotyniški žymenys „Q“, „W“, „X“. Teismas nustatė, kad „pareiškėjos dukros pavardėje atsisakius įrašyti raidę „q“, pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją tai galėtų būti pripažinta kaip diskriminacija (vieno asmens atveju įrašius analogiškus lotyniškus rašmenis asmens dokumente, kitu atveju – atsisakius tai padaryti).“

Pažymėtina, kad tokio pobūdžio bylų Lietuvos Respublikos teismuose išnagrinėjama nedaug, nes žmonės paprastai nežino arba nesitiki, kad gali apginti savo teises ir teisėtus interesus teisme. Atsižvelgiant į dabartinės visuomenės poreikius, Seimas turėtų patvirtinti Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo ir Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pakeitimus, numatančias kai kurias vardų ir pavardžių rašymo išimtis. Kol tokių pakeitimų nėra, Lietuvos Respublikos piliečiai, siekiantys apginti savo ar nepilnamečių vaikų teisę į vardą, pavardę, turėtų kreiptis į teismą.